AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Zmeny v obchodnom zákonníku

S účinnosťou od 1.10.2012 sa do Obchodného zákonníka dopĺňa § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Tento zákon novelizuje Obchodný zákonník a to sprísnením kritérií pre

  • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
  • prevod väčšinového podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Rovnako sa dopĺňajú ustanovenia o prevode obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Od 1.10.2012 bude pri prevode väčšinového obchodného podielu spoločnosť povinná k návrhu na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra doručiť súhlas správcu dane s prevodom. Tento súhlas bude potrebné doložiť o osobe prevodcu aj nadobúdateľa, okrem prípadov,  kedy je prevodca alebo nadobúdateľ  zahraničnou osobou. Ak spoločnosť nemá povinnosť doložiť takýto súhlas (napríklad je prevodca alebo nadobúdateľ zahraničnou osobou alebo, podľa dôvodovej správy, aj ak sa neprevádza väčšinový podiel) bude povinná priložiť písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa, že takúto povinnosť nemá.

Väčšinovým obchodným podielom na tento účel bude podľa nového ustanovenia § 115 ods. 7 Obchodného zákonníka obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania priznáva spoločníkovi aspoň polovicu všetkých hlasov, alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Nové ustanovenie tiež mení všeobecné pravidlo, že prevod obchodného podielu je voči spoločníkom spravidla účinný podpísaním zmluvy a voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. V prípade väčšinového podielu totiž platí, že prevod je účinný až zápisom do obchodného registra.

Tieto ustanovenia sa použijú primerane aj na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ak sa rozdeľuje väčšinový podiel – teda na prípady, kedy prevodca vlastní väčšinový podiel ale ten nadobúdajú viacerí nadobúdatelia a nikto z nich nebude mať väčšinový podiel.

Novela zmenila aj ustanovenie § 54 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý doplnila o povinnosť správcu dane vydať na žiadosť daňového subjektu písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri do troch pracovných dní od podania žiadosti.